Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ


Please click on your answer.
Mời bạn chọn câu giải thích đúng nhấtVocabulary - Từ Vựng: Fall
a) (a.) Cast up; thrown upward; as, with upcast eyes.
b) (p. pr. & vb. n.) of Steep
c) (n.) A wave.
d) n. Transmission of physical or mental qualities, diseases, etc., from parent to offspring.
e) (v. t.) To pass somewhat suddenly, and passively, into a new state of body or mind; to become; as, to fall asleep; to fall into a passion; to fall in love; to fall into temptation.Next game

Chọn game mới

Learn Vocabularies - Học từ vựng 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.