Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ


Please click on your answer.
Mời bạn chọn câu giải thích đúng nhấtVocabulary - Từ Vựng: amused
a) (imp. & p. p.) of Amuse
b) (n.) Hence (Com.), a duty paid by a manufacturer to the owner of a patent or a copyright at a certain rate for each article manufactured; or, a percentage paid to the owner of an article by one who hires the use of it.
c) (v. t.) The subject to the penalties of praemunire.
d) (v. i.) To do otherwise.
e) (p. pr. & vb. n.) of AdjudicateNext game

Chọn game mới

Learn Vocabularies - Học từ vựng 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.