Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Salad - Sà Lách


 
arugula.jpg
arugula
Belgian_endive.jpg
Belgian endive
Bibb_lettuce.jpg
Bibb lettuce
Boston_lettuce.jpg
Boston lettuce
 
corn_salad.jpg
corn salad
cress.jpg
cress
curly_endive.jpg
curly endive
dandelions.jpg
dandelions
 
endigia.jpg
endigia
green-leaf_lettuce.jpg
green-leaf lettuce
iceberg_lettuce.jpg
iceberg lettuce
lollo_rosso.jpg
lollo rosso
 
mizuna.jpg
mizuna
oakleaf_lettuce.jpg
oakleaf lettuce
radicchio.jpg
radicchio
red-leaf_lettuce.jpg
red-leaf lettuce
 
red_orach.jpg
red orach
romaine_lettuce.jpg
romaine lettuce
spring_salad_mix.jpg
spring salad mix
tat_soi.jpg
tat soi
 
winter_purslane.jpg
winter purslane

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.