Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> People - Người
Birthday -Sinh nhật


 
balloons.jpg
balloons
birthday.jpg
birthday
birthday_cake.jpg
birthday cake
cake.jpg
cake
 
candy.jpg
candy
children.jpg
children
chocolate.jpg
chocolate
clown.jpg
clown
 
cupcake.jpg
cupcake
gift.jpg
gift
ice_cream.jpg
ice cream
juice.jpg
juice
 
lollipop.jpg
lollipop
paper_plate.jpg
paper plate
popsicle.jpg
popsicle
present.jpg
present
 
ribbon.jpg
ribbon
toys.jpg
toys
year.jpg
year

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.