Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Transportation - Giao thông
Public Transportation - Giao thông công cộng


 
cord.jpg
cord
seat_belt.jpg
seat belt
car.jpg
car
ticket.jpg
ticket
 
station.jpg
station
timetable.jpg
timetable
receipt.jpg
receipt
passenger.jpg
passenger
 
taxicab.jpg
taxicab
monorail.jpg
monorail
streetcar.jpg
streetcar

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.