Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #067


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) This park is on _____________ land.
public
pure
quality
2) The _____________ of your work is very high.
public
pure
quality
3) Children who do not do their homework are _____________ .
quarrelled
punished
push
4) They say that the water from this tap is _____________.
quality
pure
public
5) The scientist _____________ that the water was pure.
proved
quarrelled
pulled
6) _____________ the door, don't pull it.
put
purpose
push
7) The children _______________ about television.
punished
proved
quarrelled
8) The teacher explained the _____________ of the lesson.
quality
public
purpose
9) We _____________ the boat out of the water.
pulled
push
punished
10) We ____________ our bags on the shelves.
pulled
put
punished      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.