Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #030


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) We _________ happy about your party.
fears
fought
feel
2) The children _____________ , laughed, then played again.
fears
fought
feel
3) We need a ____________ plant as well as a male.
fault
female
fence
4) He _________ that the enemy will kill him.
fears
fought
fence
5) We enjoyed the flower ____________.
fiercely
festival
fence
6) We stood in lines on the playing ___________.
fiercely
feature
field
7) The children argued _____________ over the ball.
fiercely
feature
field
8) The mountain is the main ____________ in this district.
fiercely
feature
field
9) The accident was not your ___________.
fears
fault
fought
10) The horse jumped over the ___________.
female
fault
fence      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.