Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #029


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) The ___________ keeps cows and pigs.
fat
farmer
far
2) She is a _________ judge of people.
fell
failed
fair
3) Jill _________ down the hill.
fell
failed
fair
4) The pigs ate and ate, and grew very __________ .
fair
fat
famous
5) They have a large ______________ .
farm
father
family
6) This group is ___________ for its songs.
far
famous
fat
7) He ___________ his mathematics examination.
failed
fell
fat
8) My __________ is learning English at night school.
family
farmer
father
9) We visited a _________ in the holidays.
family
farmer
farm
10) We live not ________ from school.
far
failed
fair      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.