Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #009


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Guess what is in this ____________ .
boy
box
bread
2) I bought three loaves of ____________ .
bottom
bread
bottles
3) My friends bought six _____________ of soft drink.
bottom
bread
bottles
4) I was scared I would fall and _____________ my arm.
break
born
branch
5) I found some keys at the _____________ of the box.
branch
break
bottom
6) I was so excited I forgot to ____________ .
breathe
break
born
7) A _____________ brought my present to the house.
box
boy
bottles
8) I waved _____________ to my friends below.
born
break
bravely
9) I was _____________16 years ago exactly.
born
break
bravely
10) We climbed out along a _____________ of the tree.
bottom
branch
bottles      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.