Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #008


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Scientific _____________ are interesting.
books
boats
bodies
2) Give the dog a ____________ .
bone
blood
bomb
3) Insects do not have bones inside their ____________ .
boats
bodies
board
4) A _______ blew up in the park
bomb
board
boats
5) The wind _____________ the tree down.
blue
boil
blew
6) We have iron in our ____________ .
bodies
blood
bomb
7) The storm damaged many ____________ .
boats
books
board
8) Some cats have _____________ eyes.
boil
bone
blue
9) We do not have to _____________ our drinking water.
boil
blew
blue
10) The teacher writes on the ____________ .
books
board
bodies      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.