Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Simple Past - Negations


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Peter woke up at seven. - Peter ......... at seven.
2) The children ran home. - The children ......... home.
3) I forgot to take the book with me. - I ......... to take the book with me.
did not forget
4) We turned off the computer. - We ......... the computer.
5) My friend looked after the baby. - My friend ......... the baby.
6) The lady sent invitation cards. - The lady ......... invitation cards.
7) Anne dropped a bottle of cola. - Anne ......... a bottle of cola.
did not drop
8) The boys jumped into the water. - The boys ......... into the water.
9) He finished his homework. - He ......... his homework.
10) They brushed their teeth. - They ......... their teeth.      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.