Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Present Perfect - Statements


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Karen ......... an e-mail. (to send)
2) Dave and Pat ......... the museum. (to visit)
3) They ......... already ......... their rucksacks. (to pack)
4) I ......... at the pet shop. (to be)
5) Markus ......... an accident. (to have)
6) We ......... the shopping for our grandma. (to do)
7) I ......... just ......... my bike. (to clean)
8) Emily ......... her room. (to paint)
9) Lisa and Colin ......... to a concert. (to go)
10) My friends ......... smoking. (to give up)      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.