Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

some - any, Exercise 1


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Have you got ......... oranges?
some
any
2) There are ......... pencils on the floor.
some
any
3) Did you get the ketchup? No, they hadn't got ......... .
some
any
4) Peter never gives his mother ......... help.
some
any
5) We haven't got ......... time.
some
any
6) Is there ......... lemonade in the fridge?
some
any
7) Have you got ......... aspirins?
some
any
8) There's hardly ......... coffee left.
some
any      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.