Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Expect, Hope, Look Forward & Wait


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) I ____ he does well tomorrow.
expect
hope
2) She's ____ a baby.
expecting
hopeing
3) I ____ her to arrive at ten o'clock, but she didn't turn up.
expected
hoped
looked forward
waited
4) I'm ____ her to call any minute now.
expecting
hoping
looking forward
waiting
5) I ____ to meeting you soon.
expect
look forward
wait
6) They ____ so much of me that I think I'll disappoint them.
expect
look forward
wait
hope
7) I ____ they aren't late.
expect
hope
wait
8) We ____ you to work a six-day week.
expect
hope
wait
9) I can't ____ for the holidays- I need a break.
look forward
wait
10) I'm still ____ for them to do it.
expecting
waiting      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.