Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Adjective or Present Participle


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Interesting as it was, we didn't enjoy it much.
'Interesting' is an adjective.
'Interesting' is a present participle.
2) It's a pressing problem.
'Pressing' is an adjective.
'Pressing' is a present participle.
3) The film was boring.
'Boring' is an adjective
'Boring' is a present participle.
4) The lecturer was boring his students.
'Boring' is an adjective
'Boring' is a present participle.
5) The news was saddening.
'Saddening' is an adjective
'Saddening' is a present participle.
6) The film was fascinating.
'Fascinating' is an adjective.
'Fascinating' is a present participle.
7) She gave her a knowing smile.
'Knowing' is an adjective.
'Knowing' is a present participle.
8) It was confusing for us all.
'Confusing' is an adjective.
Confusing' is a present participle.
9) I was standing on the stairs when she called.
'Standing' is an adjective.
'Standing' is a present participle.
10) There was standing room only on the train.
'Standing' is an adjective.
'Standing' is a present participle.      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.