Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

To & For


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) I stopped _____ a break.
for
to
2) I stopped ____ have a break.
for
to
3) I was stopped ____ driving through a red light.
for
to
4) She was promoted ____ manager.
for
to
5) She was promoted ____ her dedication.
for
to
6) He tried ____ kill him.
for
to
7) He was tried ____ murder and found guilty.
for
to
8) It was hard ____ finish.
for
to
9) He made it ____ me.
for
to
10) She gave it ____ me when I arrived.
for
to      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.