Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Comparatives


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) It's ......... than mine.
smaller
more small
Either could be used there.
2) Yours is ......... than mine.
biger
bigger
more big
3) It's ......... than you think.
commoner
more common
Either could be used there.
4) It cost ......... than I thought.
less
fewer
Either could be used there.
5) He's ......... than he looks.
cleverer
more clever
Either could be used there.
6) The road is ......... than the motorway.
narrower
more narrow
Either could be used there.
7) She talks ......... than I do.
quicker
more quickly
Either could be used there.
8) It's ......... than it looks.
badder
worse
bader
9) It's ......... than it was.
beter
better
gooder
10) It was ......... than I thought it would be.
quicker
more quick
Either could be used there.
11) I'd like some ......... information about your courses.
further
farther      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.