englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thng bo >> Hello everybody

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: songthu
 member
 ID 17250
 Date: 10/10/2008


Hello everybody
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hello,

Nice to meet everybody . I'm is new memeber
I need learn English from everyone, I hope all help me please,

Thanks you,

Song Thư


gp kiến
 Reply: tomato009300
 member
 REF: 98919
 Date: 10/11/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hello songthu !! Nice to meet you too !!!

 
 Reply: mimisa
 member
 REF: 98941
 Date: 10/23/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Nice to meet you at chat room!Hihi


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group