englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thng bo >> ti đang cần một việc lm ctv dịch thuật

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: wodengni
 member
 ID 16996
 Date: 05/23/2008


ti đang cần một việc lm ctv dịch thuật
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
ti đang muốn tm một cng viẹc lm cộng tc vin dịch thuật.ai c mối no gip ti với!ti đ dịch nhiều loại văn bản:hợp dồng,văn kiện dự n,bo ch... mong mọi nguoi gip đỡ!thanks so much!vui lng send sms cho ti tới số 0972098801

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group