englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thng bo >> a person you like best

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: canhgachien
 member
 ID 16885
 Date: 03/25/2008


a person you like best
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
gip em với mấy anh chị ui. Ai c bi luận văn no dza topic em đ nu trn th cho em tham khảo kiến với. Em đang b m ngy mai em nộp bi ri. Em đang tm những bi luận về mẹ. AI gip em với.hix....

gp kiến
 Reply: ngoin
 member
 REF: 98160
 Date: 03/28/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hello,

U should type down ur essay (in Vietnamese if u get much trouble in English). Everyone will help u translate or give out many useful ideas. People are often lazy to do all ur work(really ^^) . So u must start first if u want others join ur topic.

However, some kind people may help y from A--> Z. (not me ! i am lazy)


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group