D:\inetpub\englishrainbow\inc\locale\textEN.txt

********D:\inetpub\englishrainbow\inc\locale\textEN.txt

text.homepage: Homepage
text.homepage: Homepage
text.search: Search
text.search: Search
text.faq: Faq
text.faq: Faq
text.contact: Contact
text.contact: Contact
text.login: Login
text.login: Login
text.logout: Logout
text.logout: Logout
text.register: Register
text.register: Register
text.error: Error
text.error: Error
text.keywords.homepage:
text.keywords.homepage:
text.description.homepage:
text.description.homepage:
text.leftmenu: Left Menu
text.leftmenu: Left Menu
text.rightmenu: Right Menu
text.rightmenu: Right Menu
text.contentbody: If you think you are beaten, you are;
If you think you dare not, you don’t.
If you’d like to win, but think you can’t,
It’s almost a cinch you won’t.
If you think you’ll lose, you’re lost,
For out in the world we find
Success begins with a fellow’s will;
It’s all in the state of mind.

If you think you’re outclassed, you are;
You’ve got to think high to rise.
You’ve got to be sure of yourself before
You can ever win a prize.
Life’s battles don’t always go
To the stronger or faster man;
But soon or late the man who wins
Is the one who thinks he can.

text.contentbody: If you think you are beaten, you are;
If you think you dare not, you don’t.
If you’d like to win, but think you can’t,
It’s almost a cinch you won’t.
If you think you’ll lose, you’re lost,
For out in the world we find
Success begins with a fellow’s will;
It’s all in the state of mind.

If you think you’re outclassed, you are;
You’ve got to think high to rise.
You’ve got to be sure of yourself before
You can ever win a prize.
Life’s battles don’t always go
To the stronger or faster man;
But soon or late the man who wins
Is the one who thinks he can.

text.location: Location
text.location: Location
text.category: Category
text.category: Category
text.tableheader: Please fill these infomations
text.tableheader: Please fill these infomations
text.name: Name
text.name: Name
text.description: Description
text.description: Description
text.des: Des
text.des: Des
text.addnew: Add new
text.addnew: Add new
text.addcategory: Add new category
text.addcategory: Add new category
text.parentcategory: Parent category
text.parentcategory: Parent category
text.none: None
text.none: None
text.listcategories: List categories
text.listcategories: List categories
text.listsubcategories: List Sub Categories
text.listsubcategories: List Sub Categories
text.nodata: There is no data in this section.
text.nodata: There is no data in this section.
text.allcountries: All Countries
text.allcountries: All Countries
text.addsub: Add New Sub Cateogry
text.addsub: Add New Sub Cateogry
text.edit: Edit
text.edit: Edit
text.delete: Delete
text.delete: Delete
text.update: Update
text.update: Update
text.0:
text.0:
text.membertemp: Member Temp
text.membertemp: Member Temp
text.addmember: Add Member Temp
text.addmember: Add Member Temp
text.editmember: Edit Member Temp
text.editmember: Edit Member Temp
text.listmember: List Member Temp
text.listmember: List Member Temp
text.addmembersucess: Add Member Temp sucessfull
text.addmembersucess: Add Member Temp sucessfull
text.updatemembersucess: Update Member Temp sucessfull
text.updatemembersucess: Update Member Temp sucessfull
text.deletemembersucess: Delete Member Temp sucessfull
text.deletemembersucess: Delete Member Temp sucessfull
text.memberid: Member I D
text.memberid: Member I D
text.membername: Member Name
text.membername: Member Name
text.memberpassword: Member Password
text.memberpassword: Member Password
text.memberfirstemail: Member First Email
text.memberfirstemail: Member First Email
text.memberemail: Member Email
text.memberemail: Member Email
text.memberemailvisible: Member Email Visible
text.memberemailvisible: Member Email Visible
text.membernamevisible: Member Name Visible
text.membernamevisible: Member Name Visible
text.memberfirstip: Member First I P
text.memberfirstip: Member First I P
text.memberlastip: Member Last I P
text.memberlastip: Member Last I P
text.memberpostcount: Member Post Count
text.memberpostcount: Member Post Count
text.membercreationdate: Member Creation Date
text.membercreationdate: Member Creation Date
text.membermodifieddate: Member Modified Date
text.membermodifieddate: Member Modified Date
text.memberexpiredate: Member Expire Date
text.memberexpiredate: Member Expire Date
text.memberlastlogon: Member Last Logon
text.memberlastlogon: Member Last Logon
text.memberstatus: Member Status
text.memberstatus: Member Status
text.memberactivatecode: Member Activate Code
text.memberactivatecode: Member Activate Code
text.memberpostsperpage: Member Posts Per Page
text.memberpostsperpage: Member Posts Per Page
text.memberwarncount: Member Warn Count
text.memberwarncount: Member Warn Count
text.membertitle: Member Title
text.membertitle: Member Title
text.membertimezone: Member Time Zone
text.membertimezone: Member Time Zone
text.membersignature: Member Signature
text.membersignature: Member Signature
text.memberavatar: Member Avatar
text.memberavatar: Member Avatar
text.memberlanguage: Member Language
text.memberlanguage: Member Language
text.memberfirstname: Member Firstname
text.memberfirstname: Member Firstname
text.memberlastname: Member Lastname
text.memberlastname: Member Lastname
text.membergender: Member Gender
text.membergender: Member Gender
text.memberbirthday: Member Birthday
text.memberbirthday: Member Birthday
text.memberaddress: Member Address
text.memberaddress: Member Address
text.membercity: Member City
text.membercity: Member City
text.memberstate: Member State
text.memberstate: Member State
text.membercountry: Member Country
text.membercountry: Member Country
text.memberphone: Member Phone
text.memberphone: Member Phone
text.membermobile: Member Mobile
text.membermobile: Member Mobile
text.memberfax: Member Fax
text.memberfax: Member Fax
text.membercareer: Member Career
text.membercareer: Member Career
text.memberhomepage: Member Homepage
text.memberhomepage: Member Homepage
text.memberyahoo: Member Yahoo
text.memberyahoo: Member Yahoo
text.memberaol: Member Aol
text.memberaol: Member Aol
text.membericq: Member Icq
text.membericq: Member Icq
text.membermsn: Member Msn
text.membermsn: Member Msn
text.membercoollink1: Member Cool Link1
text.membercoollink1: Member Cool Link1
text.membercoollink2: Member Cool Link2
text.membercoollink2: Member Cool Link2
D:\inetpub\englishrainbow\inc\locale\resourceEN.txt

D:\inetpub\englishrainbow\inc\locale\textVI.txt

********D:\inetpub\englishrainbow\inc\locale\textVI.txt

text.homepage: Trang chủ
text.homepage: Trang chủ
text.search: Tìm kiếm
text.search: Tìm kiếm
text.faq: Hỏi đáp
text.faq: Hỏi đáp
text.contact: Liên hệ
text.contact: Liên hệ
text.login: Đăng nhập
text.login: Đăng nhập
text.logout: Đăng xuất
text.logout: Đăng xuất
text.register: Đăng kí
text.register: Đăng kí
text.error: Lá»—i
text.error: Lá»—i
text.keywords.homepage: chưa có keywords
text.keywords.homepage: chưa có keywords
text.description.homepage: chưa có description
text.description.homepage: chưa có description
text.leftmenu: Menu trái
text.leftmenu: Menu trái
text.rightmenu: Menu phải
text.rightmenu: Menu phải
text.contentbody: Nếu bạn nghĩ mình thất bại, bạn sẽ thất bại
Nếu bạn không can đảm, bạn sẽ không dám làm
Nếu muốn thắng, Mà nghỉ mình không thể
Thì chắc chắn bạn sẻ thua
Vì trong cuộc sông hiện thực
Thành công dựa vào ý chí của bạn
Tất cả tuỳ thuộc vào trạng thái tinh thần

Nếu bạn nghỉ mình không bằng người, bạn sẻ thua thiệt
Bạn phải nghỉ tích cực, để vươn lên
Bạn phải tự tin ở bản thân mình
Phải có niềm tin chiến thắng
Trong cuộc sống không phải lúc nào người thắng
Cũng là những kẻ mạnh hơn hay lẹ hơn
Sớm hay muộn gì kẻ thắng
Cũng là người nghĩ rằng mình làm được

text.contentbody: Nếu bạn nghĩ mình thất bại, bạn sẽ thất bại
Nếu bạn không can đảm, bạn sẽ không dám làm
Nếu muốn thắng, Mà nghỉ mình không thể
Thì chắc chắn bạn sẻ thua
Vì trong cuộc sông hiện thực
Thành công dựa vào ý chí của bạn
Tất cả tuỳ thuộc vào trạng thái tinh thần

Nếu bạn nghỉ mình không bằng người, bạn sẻ thua thiệt
Bạn phải nghỉ tích cực, để vươn lên
Bạn phải tự tin ở bản thân mình
Phải có niềm tin chiến thắng
Trong cuộc sống không phải lúc nào người thắng
Cũng là những kẻ mạnh hơn hay lẹ hơn
Sớm hay muộn gì kẻ thắng
Cũng là người nghĩ rằng mình làm được

text.location: Location
text.location: Location
text.category: Category
text.category: Category
text.tableheader: Điền vào các thông tin sau
text.tableheader: Điền vào các thông tin sau
text.name: Tên
text.name: Tên
text.description: Mô tả
text.description: Mô tả
text.des: Nguồn
text.des: Nguồn
text.addnew: Thêm mới
text.addnew: Thêm mới
text.addcategory: Thêm category mới
text.addcategory: Thêm category mới
text.parentcategory: Parent category
text.parentcategory: Parent category
text.none: Không có
text.none: Không có
text.listcategories: Danh sách các categories
text.listcategories: Danh sách các categories
text.listsubcategories: Danh sách các Sub Categories
text.listsubcategories: Danh sách các Sub Categories
text.nodata: Chưa có dữ liệu cho phần này.
text.nodata: Chưa có dữ liệu cho phần này.
text.allcountries: Các Quốc Gia
text.allcountries: Các Quốc Gia
text.addsub: Thêm Sub Category mới
text.addsub: Thêm Sub Category mới
text.edit: Thay Đổi
text.edit: Thay Đổi
text.delete: Xoá
text.delete: Xoá
text.update: Cập Nhật
text.update: Cập Nhật
text.0:
text.0:
text.membertemp: Member Temp
text.membertemp: Member Temp
text.addmember: Add Member Temp
text.addmember: Add Member Temp
text.editmember: Edit Member Temp
text.editmember: Edit Member Temp
text.listmember: List Member Temp
text.listmember: List Member Temp
text.addmembersucess: Add Member Temp sucessfull
text.addmembersucess: Add Member Temp sucessfull
text.updatemembersucess: Update Member Temp sucessfull
text.updatemembersucess: Update Member Temp sucessfull
text.deletemembersucess: Delete Member Temp sucessfull
text.deletemembersucess: Delete Member Temp sucessfull
text.memberid: Member I D
text.memberid: Member I D
text.membername: Member Name
text.membername: Member Name
text.memberpassword: Member Password
text.memberpassword: Member Password
text.memberfirstemail: Member First Email
text.memberfirstemail: Member First Email
text.memberemail: Member Email
text.memberemail: Member Email
text.memberemailvisible: Member Email Visible
text.memberemailvisible: Member Email Visible
text.membernamevisible: Member Name Visible
text.membernamevisible: Member Name Visible
text.memberfirstip: Member First I P
text.memberfirstip: Member First I P
text.memberlastip: Member Last I P
text.memberlastip: Member Last I P
text.memberpostcount: Member Post Count
text.memberpostcount: Member Post Count
text.membercreationdate: Member Creation Date
text.membercreationdate: Member Creation Date
text.membermodifieddate: Member Modified Date
text.membermodifieddate: Member Modified Date
text.memberexpiredate: Member Expire Date
text.memberexpiredate: Member Expire Date
text.memberlastlogon: Member Last Logon
text.memberlastlogon: Member Last Logon
text.memberstatus: Member Status
text.memberstatus: Member Status
text.memberactivatecode: Member Activate Code
text.memberactivatecode: Member Activate Code
text.memberpostsperpage: Member Posts Per Page
text.memberpostsperpage: Member Posts Per Page
text.memberwarncount: Member Warn Count
text.memberwarncount: Member Warn Count
text.membertitle: Member Title
text.membertitle: Member Title
text.membertimezone: Member Time Zone
text.membertimezone: Member Time Zone
text.membersignature: Member Signature
text.membersignature: Member Signature
text.memberavatar: Member Avatar
text.memberavatar: Member Avatar
text.memberlanguage: Member Language
text.memberlanguage: Member Language
text.memberfirstname: Member Firstname
text.memberfirstname: Member Firstname
text.memberlastname: Member Lastname
text.memberlastname: Member Lastname
text.membergender: Member Gender
text.membergender: Member Gender
text.memberbirthday: Member Birthday
text.memberbirthday: Member Birthday
text.memberaddress: Member Address
text.memberaddress: Member Address
text.membercity: Member City
text.membercity: Member City
text.memberstate: Member State
text.memberstate: Member State
text.membercountry: Member Country
text.membercountry: Member Country
text.memberphone: Member Phone
text.memberphone: Member Phone
text.membermobile: Member Mobile
text.membermobile: Member Mobile
text.memberfax: Member Fax
text.memberfax: Member Fax
text.membercareer: Member Career
text.membercareer: Member Career
text.memberhomepage: Member Homepage
text.memberhomepage: Member Homepage
text.memberyahoo: Member Yahoo
text.memberyahoo: Member Yahoo
text.memberaol: Member Aol
text.memberaol: Member Aol
text.membericq: Member Icq
text.membericq: Member Icq
text.membermsn: Member Msn
text.membermsn: Member Msn
text.membercoollink1: Member Cool Link1
text.membercoollink1: Member Cool Link1
text.membercoollink2: Member Cool Link2
text.membercoollink2: Member Cool Link2
D:\inetpub\englishrainbow\inc\locale\resourceVI.txt
English Second Language - ESL - Collection - Tieng Anh Suu Tam

Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
Please choose your subject
First123456789101112Last
Total Pages: 12
    image   Conversation - Đàm thoại thành ngữ thực dụng nhất
    LESSON#121: Holding The Fort, Left Holding The Bag.   (3759)
    LESSON#122:Can't Hold A Candle To, Hold Your Horses, Hold The Phone.   (3638)
    LESSON#123: No Holds Barred, Put On Hold.   (3475)
    LESSON#124: Hair Raising, Not Turn A Hair.   (4266)
    LESSON#125: Split Hairs, Let Your Hair Down.   (4371)
    LESSON#126: Get In Your Hair, Bad Hair Day.   (3880)
    #127: To Go Nuts About, From Soup to Nuts   (3943)
    #128: A Hard Nut to Crack, In A Nut Shell   (3391)
    LESSON#129: Miss The Boat, All In The Same Boat.   (3839)
    LESSON#130 : Rock The Boat, Burn Your Boats Behind You.   (3347)
    LESSON#131 : Tell Me About It, Tell It Like It Is.   (3715)
    LESSON#132: Let Me Tell You A Thing Or Two, I'll Tell You What.   (4218)
    #133: Take It Easy, Take It Or Leave It   (3893)
    LESSON# 134: To Nail Down, To Hit The Nail On The Head.   (4500)
    LESSON# 135: Hard (Or Tough) As Nails, Another Nail In The Coffin   (3857)
    LESSON#136: Nail-Biter, Tooth And Nail.   (3196)
    LESSON#137 : To Talk (Your Ear Off/ A Blue Streak, Nineteen To Dozen, Until You Are Blue In The Face)   (3354)
    LESSON#138 : Talk In Circles, Talk Off The Top Of His Head, Heart To Heart Talk.   (4201)
    LESSON#139 : Sweet Talk, Double Talk, Shop Talk, Talk Of The Town.   (3964)
    LESSON#140 : A Feather In Your Cap, To Feather Your Own Nest.   (3506)
    # 141: Ruffle His Feathers, Make The Feathers.   (3903)
    # 142: In Fine Feather, Birds Of A Feather, Fuss And Feathers, Horse Feathers   (3324)
    # 143:Straight Arrow, Straight Face.   (3310)
    # 144: Straight From The Shoulder, Straight From The Horse's Mouth.   (3510)
    #145: Greenhorn, Tenderfoot, Wet behind the ears   (3272)
    # 146: Happy As A Clam, Happy-Go-Lucky, Slap-Happy, Happy Camper.   (3769)
    # 147: Bird Brain, Early Bird Special, Strictly For The Birds.   (4227)
    # 148: Seed Money, Front Money, Smart Money.   (3582)
    #150: Put Your Money Where Your Mouth Is, Throw Money Down At A Rat Hole, Take The Money And Run   (3830)
    # 151: Slap On The Back, Slap In The Face, Slap On The Wrist.   (3997)
First 12345 6789101112Last
Total Pages: 12
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.