Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I thought you were well-off. - Tôi đã nghĩ là anh dư dả đấy .



Jerry is broke. He wants to borrow some money from his friend Cathy, only to find out that Cathy is broke, too.


Jerry: Can you loan me some money?
Cathy: I'm sorry. I've already gone through my paycheck for the week.
Jerry: You've gone through all you money so quickly? I thought you were well-off.
Cathy: Not me! You know money always burns a hole in my pocket.


Bài dịch mang tính tham khảo

Jerry đang kẹt tiền . Anh ấy muốn mượn một ít tiền từ người bạn Cathy , nhưng anh nhận ra rằng người bạn này cũng đang kẹt .

Jerry : Anh có thể cho tôi mượn ít tiền không ?
Cathy : Tôi rất tiếc . Tôi vừa trả tiền tất cả hoá đơn mà tôi dùng trong tuần .
Jerry : Anh xài tiền nhanh quá vậy ? Tôi đã nghĩ là anh rất dư dả đấy .
Cathy : Không phải đâu ! Anh biết tôi luôn luôn bị cháy túi mà .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 18867   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.